Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Új nyelvművelői felfogás:

Buvári Márta ,,Nyelvművelés- elmélet – Értékelvű nyelvművelés” című kötete teljes terjedelmében fölkerült az Írásaink rovatba.

Igeragozás és igenevek zárt ë-vel

Tisztelt Olvasó! A kiejtes.hu honlapon jóval részletesebb tájékoztatást talál a kétféle e, azaz a nyílt e és a zárt ë használatáról is. Itt hadd említsem meg csupán Buvári Mártának Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval (Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2001) című igen alapos művét.

Igeragozás, igenevek, ikës ragozás,

elbeszélő múlt, szenvedő ige

76 IGE- ÉS IGENÉVALAK

Szërkesztëtte: Mészáros András; Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2008;  ISBN 978-963-87361-9-2

Az alanti táblázatokban is jól mëgfigyelhetők a toldalékokban a követkëző magánhangzó-mëgfelelésëk:

a – e      o – ë – ö

 MOND, KEZD, KÜZD

IGERAGOZÁS

KIJELËNTŐ MÓD

Jelën idő

Alanyi ragozás

mondok  mondasz (húzol)  mond

kezdëk  kezdesz (nézël)  kezd

küzdök  küzdesz (fűzöl)  küzd

mondunk mondtok mondanak

kezdünk  kezdtëk  kezdenek

küzdünk  küzdötök  küzdenek

Tárgyas ragozás

mondom  mondod  mondja

kezdëm  kezdëd  kezdi

küzdöm  küzdöd  küzdi

mondjuk  mondjátok  mondják

kezdjük  kezditëk kezdik

küzdjük küzditëk küzdik

 

Múlt idő

Alanyi ragozás

mondtam (mondottam stb.) mondtál mondott

kezdtem (kezdëttem stb.)  kezdtél  kezdëtt

küzdöttem  küzdöttél  küzdött

mondtunk  mondtatok  mondtak

kezdtünk  kezdtetëk  kezdtek

küzdöttünk  küzdöttetëk  küzdöttek

Tárgyas ragozás

mondtam (mondottam stb.)  mondtad  mondta

kezdtem (kezdëttem stb.)  kezdted  kezdte

küzdöttem  küzdötted  küzdötte

mondtuk  mondtátok  mondták

kezdtük  kezdtétëk  kezdték

küzdöttük  küzdöttétëk  küzdötték

 

Jövő idő

Alanyi ragozás

mondani fogok (stb.)  mondani fogsz  mondani fog

kezdeni fogok (stb.)  kezdeni fogsz  kezdeni fog

küzdeni fogok (stb.)  küzdeni fogsz  küzdeni fog

mondani fogunk  mondani fogtok  mondani fognak

kezdeni fogunk  kezdeni fogtok  kezdeni fognak

küzdeni fogunk  küzdeni fogtok  küzdeni fognak

Tárgyas ragozás

mondani fogom (stb.)  mondani fogod mondani fogja

kezdeni fogom (stb.) kezdeni fogod  kezdeni fogja

(lë)küzdeni fogom (stb.)  küzdeni fogod  küzdeni fogja

mondani fogjuk  mondani fogjátok  mondani fogják

kezdeni fogjuk  kezdeni fogjátok  kezdeni fogják

lëküzdeni fogjuk  küzdeni fogjátok  küzdeni fogják

 

FËLTÉTELËS MÓD

Jelën idő

Alanyi ragozás

mondanék  mondanál  mondana

kezdenék  kezdenél  kezdene

küzdenék  küzdenél  küzdene

mondanánk  mondanátok  mondanának

kezdenénk  kezdenétëk  kezdenének

küzdenénk  küzdenétëk  küzdenének

Tárgyas ragozás

mondanám  mondanád  mondaná 

kezdeném  kezdenéd  kezdené

lëküzdeném  küzdenéd  küzdené

mondanánk  mondanátok  mondanák

kezdenénk  kezdenétëk  kezdenék

lëküzdenénk  küzdenétëk  küzdenék

 

Múlt idő

Alanyi ragozás

mondtam volna (stb.)  mondtál volna mondott volna

kezdtem volna (stb.)  kezdtél volna  kezdëtt volna

küzdöttem volna (stb.)  küzdöttél volna  küzdött volna

mondtunk volna  mondtatok volna  mondtak volna

kezdtünk volna  kezdtetëk volna  kezdtek volna

küzdöttünk volna  küzdöttetëk volna  küzdöttek volna

Tárgyas ragozás

mondtam volna (stb.)  mondtad volna  mondta volna

kezdtem volna (stb.)  kezdted volna  kezdte volna

(lë)küzdöttem volna (stb.)  küzdötted volna  küzdötte volna

mondtuk volna  mondtátok volna  mondták volna

kezdtük volna  kezdtétëk volna  kezdték volna

küzdöttük volna  küzdöttétëk volna  küzdötték volna

 

FËLSZÓLÍTÓ MÓD

Alanyi ragozás

mondjak  mondj, mondjál  mondjon

kezdjek  kezdj, kezdjél  kezdjën

küzdjek  küzdj, küzdjél  küzdjön

mondjunk  mondjatok  mondjanak

kezdjünk  kezdjetëk  kezdjenek

küzdjünk  küzdjetëk  küzdjenek

Tárgyas ragozás

mondjam  mondjad, mondmondja

kezdjem  kezdjed, kezdkezdje

(lë)küzdjem  küzdjed, küzdküzdje

mondjuk  mondjátok  mondják

kezdjük  kezdjétëk  kezdjék

lëküzdjük  küzdjétëk  küzdjék

 

TÖMÖRÍTŐ TËGËZŐ IGEALAKOK („Tégëd, titëket.” Jelën, múlt fëltételës és fëszólító)

mondalak (-lak)   kezdelek (-lek)    (lë)küzdelek (-lek)

mondtalak   kezdtelek   (lë)küzdöttelek

mondanálak  kezdenélek  (lë)küzdenélek

mondjalak  kezdjelek  (lë)küzdjelek

IKËS IGERAGOZÁS ( Csak ëgyes számban; kijelëntő, fëlételës, fëlszólító módban)

iszom  iszol  iszik

ëszëm  ëszël  ëszik

időzöm  időzöl  időzik

innám  innál  innék

ënném  ënnél  ënnék

időzném  időznél  időznék

igyam  igyál  igyék

ëgyem  ëgyél  ëgyék

időzzem  időzzél  időzzék

 

FŐNÉVI IGENÉV ÉS BIRTOKOS SZËMÉLYJELES (SZËMÉLYRAGOS) ALAKJAI

mondani

mondanom  mondanod  mondania

mondanunk  mondanotok  mondaniuk

kezdeni

kezdenëm  kezdenëd  kezdenie

kezdenünk  kezdenëtëk  kezdeniük

küzdeni

küzdenëm  küzdenëd  küzdenie

küzdenünk  küzdenëtëk  küzdeniük

 

MELLÉKNÉVI IGENEVEK

mondó  mondott  mondandó

kezdő  kezdëtt  kezdendő

küzdő  küzdött  küzdendő

 

IGEI IGENÉV

mondottam mese stb.  mondottad  mondotta

kezdëttem ének stb.  kezdëtted  kezdëtte

küzdöttem mérkőzés stb.  küzdötted  küzdötte

mondottuk  mondottátok  mondották

kezdëttük  kezdëttétëk  kezdëtték

küzdöttük  küzdöttétëk  küzdötték

 

 

HATÁROZÓI IGENÉV

mondva  mondván

kezdve  kezdvén

küzdve  küzdvén

 

 

 FÜGGELÉK

 

ELBESZÉLŐ MÚLT

Alanyi ragozás

mondék  mondál  monda

mondánk  mondátok  mondának

kezdék  kezdél  kezde

kezdénk  kezdétëk  kezdének

Tárgyas ragozás

mondám  mondád  mondá

mondánk  mondátok  mondák

kezdém  kezdéd  kezdé

kezdénk  kezdétëk  kezdék

Tömörítő tëgëző igealak

mondálak  kezdélek

Ikës ragozás

ivám  ivál  ivék

ëvém  ëvél  ëvék

időzém  időzél  időzék

 

SZENVEDŐ IGEALAKOK

Jelën idő

mondatom  mondatol  mondatik

mondatunk  mondattok  mondatnak

kezdetëm  kezdetël  kezdetik

kezdetünk  kezdettëk  kezdetnek

Múlt idő

mondattam  mondattál  mondatott

mondattunk  mondattatok  mondattak

kezdettem  kezdettél  kezdetëtt

kezdettünk  kezdettetëk  kezdettek

 

FËLSZÓLÍTÓ MÓD

mondassam  mondassál  mondassék

mondassunk  mondassatok  mondassanak

kezdessem  kezdessél  kezdessék

kezdessünk  kezdessetëk  kezdessenek

2 hozzászólás – Igeragozás és igenevek zárt ë-vel

 1. Molnár Zoltán Antal mondja:

  Igen tisztelt Magyar Nyelvművelő Pedagógusok!
  Szomorúan hallom úton-útfélen nyelvünk igéinek megcsúfolását szinte minden korosztály szájából. Ki tud ez ellen a fertő ellen hatékonyan fellépni? Nyilván az oktató fórumok. De vajon akarnak-e? Ha unokám azt kérdi: “Na, Papa, bevállalod?” Én pedig azt felelem: “Igen drágám, vállalom.” Mire ő: “De Papa, bevállalod?” Mire én: “Nem kincsem, bevállalni nem tudom, csak vállalni.” És értelmetlenek találja válaszomat.
  Tisztelettel: M.Z.A.

 2. Mintaszel mondja:

  https://harcikurt.wordpress.com/2016/07/18/a-helyreallitott-igeidok-egyszeru-es-ertheto-osszefoglalasa-es-ragozasa/
  A vár ige tárgyasban, viszonyos ill önhangzós múltban (és NEM “elbeszélő”)

  várám
  várád
  várá
  várók*
  várátok
  várák

  T/1: VárÓK és nem várÁNK.

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Igeragozás és igenevek zárt ë-vel

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)