Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Új nyelvművelői felfogás:

Buvári Márta ,,Nyelvművelés- elmélet – Értékelvű nyelvművelés” című kötete teljes terjedelmében fölkerült az Írásaink rovatba.

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány

1. ALAPÍTVÁNYUNKRÓL

2. RÖVID KÖSZÖNTŐ

3. KÖZHASZNÚSÁGI JELËNTÉS (2009)

4. KÖZHASZNÚSÁGI JELËNTÉS (2010)

5. KÖZHASZNÚSÁGI JELËNTÉS (2011)

6. KÖZHASZNÚSÁGI JELËNTÉS (2012)

A korábbi közhasznúsági jelëntésëk részben az Édës Anyanyelvünk mëgfelelő évfolyamaiban olvashatók.

 

1. ALAPÍTVÁNYUNKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A BÁRCZI GÉZA KIEJTÉSI ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL
A Bárczi Alapítvány 1999. szeptembër 8-án jött létre. A Fővárosi Bíróság 1999. októbër 15-én jegyëzte be közhasznú szërvezetként, de 2014. június 1-jén a közhasznú jogállás mëgszűnt.

Alapító: Buvári Márta
Tisztëletbeli elnök: Szente Imre
A kezelőszërv (kuratórium) tagjai: Mészáros András elnök, dr. Fehér Bence titkár, Buvári Márta, Palkovicsné Simon Margit, Virágh László
Védnökeink: dr. Balázs Géza, dr. Hajdú Mihály, dr. Kiss Jenő, a Magyar Tudományos Akadémia rëndës tagja  (Budapest); Szente Imre (Svédország)
Szakmai tanácsadó: dr. Balogh Lajos (Budapest)
Vidéki képviselők: Karsainé Horváth Klára (Győr), Vígh Erika (Tószëg)

Az alapítvány jelképe Nagy Éva Ilona alkotása.

Székhelyünk: H-1016 Budapest, Galeotti u. 12.
Adószámunk: 18237993-1-41
Villámlevélcím: buvari.marta (KUKAC) chello (PONT) hu, meszaros.and (KUKAC) gmail (PONT) com

Honlap: nyelvmuveles.hu

Másik honlapunk: kiejtes.hu

Levélcím: 2060 Bicske, Vasvári u. 7.
Távbeszélő: 1-356-8238; 22-262-183
Bankszámlánk: Magyar Közösségi Bank (HBW Express Takarékszövetkëzet) 16200010-60379308

Eddigi működésünket magánszëmélyëk, cégëk és állami szërvek erkölcsi, szellemi és anyagi támogatása tëtte lëhetővé. Ezúton is köszönjük fáradságos munkájukat és nagylelkű adományaikat!

Az alapítvány célja: Az igényës magyar köznyelvi kiejtés ápolása és fejlesztése, különös tekintettel a 15. magánhangzó (az úgynevezëtt zárt e = ë hang) mëgőrzésére a társalgás, a fëlolvasás és a különféle előadások hangzó nyelvében, továbbá egyéb nyelvművelő tevékenység. Ennek érdëkében kiejtésjelöléssel ellátott könyvek kiadása, pályázatok kiírása, vers- és prózamondó, kiejtési, fëlolvasási versënyëkën különdíjak adományozása, illetve ilyenëk szërvezése.

Eddigi tëvékënységünk:

Kutatás: részvétel a Magyar Tudományos Akadémiának A magyar nyelv az informatika korában című nemzeti stratégiai kutatási programjában (programvezető: dr. Balázs Géza); a Helyësen. Ë-jelölő eszköz elkészítése a MorphoLogic Kft.-vel. A nyelvművelés elméletének kidolgozása, az igényes magyar kiejtés követelményeinek kidolgozása közérthető formában.

Versënyëk: Könyvjutalmak és oklevelek osztása 2000-ben a nagykanizsai Csëngey Dénës Vers- és Prózamondó Versënyën, a vërësëgyházi Anyám Fekete Rózsa Versmondó Találkozón; 2001-ben az Ëgyetëmi Anyanyelvi Napokon, Vërësëgyházon és az országos Kazinczy-versënyën, 2002-ben a kolozsvári anyanyelvi versënyën és több alkalommal a Kossuth Szónokversënyën, legújabban az Emese Kis Csillaga Alapítvány által meghirdetett Beszéljünk helyesen, szépen magyarul Anyanyelvi versenyen  és a Csemadok szervezésében Rozsnyón tartott Ipolyi Norbert Népmesemondó Versёnyёn.

Pályázatok: 1) Kiejtésjelölő pályázat – 16 kiváló, 12 sikerës munka díjazása könyvutalványokkal és könyvekkel 2) Ë-zés nélkül félreérthető mondatok, párbeszédëk keresése – 1 első, 2 második, 2 harmadik díj (könyvjutalmak; összesen 11 színvonalas pályázat) 3) Kiejtésjelölő pályázat – 11 kiváló, 27 sikerës munka, díjak: könyvek, CD-k.

Támogattuk a Kalevala szombathelyi kiadását (Savaria University Press, 2001), valamint Fehér Bence Téli napforduló című versëskötetének mëgjelënését (Kirké Kiadó, 2002).

Tervek: kiadványaink fokozott terjesztése, további jelölt kiadványok támogatása, kapcsolatteremtés iskolákkal, műsorszolgáltatókkal; részvétel versënyëkën és más rëndëzvényëkën; honlapunk folyamatos bővítése.

Kérjük, ha ëgyetért céljainkkal, terveinkkel, segítse azok mëgvalósulását anyagi támogatásával is!
(A befizetëtt összeg után igénybe vëheti a törvény szërinti adókedvezményt.)

 

2. RÖVID KÖSZÖNTŐ

Tisztëlt Hölgyeim és Uraim! Kedves nyelvkedvelő és -ápoló Barátaink!

Fokozott felelősséget érzünk magyar anyanyelvünkért. Ezért indítottuk el 1999-ben a Bárczi Alapítványt a szép magyar kiejtés ápolására. Eddigi eredményeinket a 2002-ben létrehozott (majd 2005-ben újított) honlapunk tette közkinccsé a http://barczi.uw.hu tárhelyen.

A feladatok időközben csak sokasodtak. A jelenlegi hivatalos nyelvművelő munka ugyan számtalan értéket föltárt, de lényeges ügyekkel alig foglalkozik, és nem elég hatékony. Aztán megjelentek a színen, és egyre több teret igyekeznek elfoglalni a nyelvünket (és népünket) gyalázó idegenszívű mozgalmak.

Parancsoló tehát az igény: meg kell újítani a magyar nyelvművelést… ,,Hiánypótlásra” van szükség. Ebben a törekvésünkben nem állunk egyedül, hiszen értékes munkát végző műhelyek alkotnak szerte a Kárpát-medencében. Velük és minden jóérzésű erővel összefogva meg tudjuk védeni nyelvünket, s a mellőzött értékek is belekerülhetnek a nyelv vérkeringésébe. Legyen a nyelvművelés nyelvközpontú, értékelvű, nemzeti és hatékony!

Ünnepélyesen bejelentem, hogy ma, 2011. nyárhó (július) 7-én megkezdjük a NYELVMŰVELÉS honlap feltöltését.

Baráti és hatékony együttműködésre törekedünk barátainkkal, minden jóakaratú nyelvművelővel, anyanyelvápolóval és a magyar nyelvet használó embertársunkkal!

Tisztelettel:

Mészáros András, a Bárczi Alapítvány elnöke

 

3. Közhasznúsági jelëntés (2009)

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány

Adószám: 18237993-1-41   Honlapok: nyelvmuveles.hu és http://barczi.uw.hu

A 2009-es év legfőbb adatai

Számlánk nyitó összege: 68.169,- Ft, záró összege 475.404,- Ft volt.
Összes bevételünk 493.489,- Ft-ra rúgott. Ebből: adomány 314.552,-; kiadványaink forgalmazása 161.019,-; a szëmélyi jövedelëmadó 1%-ából történt fëlajánlás 17.077,-; kamat 841,- Ft.
Összes kiadásunk 73.459,- Ft volt. Ebből: könyvelés 37.500,-; nyomtatvány, irodaszër, fénymásolás és ëgy füzet előállítása 21.545,-; bankköltség: 8.754,-; postaköltség: 6.606,-Ft. A szëmélyi jövedelëmadóból fëlajánlott 17.077,- Ft-ot teljes egészében a könyvelésre fordítottuk.
Kiadványaink:

Dr. Paczolay Gyula indítására és közreműködésével közreadtuk a Korompay Ëmánuelnek Polak na Węgrzech. Rozmówki polsko–węgierskie ułożyl című füzetét hasonmás kiadásban (Ëgy lengyel Magyarországon. Lengyel–magyar társalgás, Varsó, 1938).

A naptári év második felében az Alapítvány ëgyik legnagyobb és legfontosabb vállalását kezdtük el, s majdnem egészében teljesítëttük is. A 2007. novembër 28-án, a Kodály Zoltán emlékére rëndëzëtt tudományos tanácskozáson fëlolvasott ,,Kiejtési minta, ajánlás mëgterëmtése” című írásunk alapján HELYESBESZÉD címmel összeállítottuk a magyar köznyelvi kiejtést lëíró kötet, illetve CD-ROM alapanyagát. A lëíró, gyakorlati részeket hanganyag és kiejtési példatárak egészítik ki. Ehelyütt is köszönettel jegyzëm mëg, hogy a kiadást a Nemzeti Kulturális Alap pályázata, vagyis 1,3 millió forintos támogatása tëtte lëhetővé, amelyet 2010-ben tudunk fölhasználni.

Rëndëzvényëk:

Buvári Márta alapító a 2009 novembërében Kossuth-szónokversënyën 3 diákot részesítëtt különdíjban.

Ugyancsak novembërben az Anyanyelvápolók Szövetsége Ifjúsági Szervezetének országos találkozóján Palkovicsné Simon Margit testületi tag képviselt bennünket.

2009. december 27-én a Szépen, Embërül Közhasznú Alapítvánnyal közösen beszélgető-fëlolvasó napot és a Helyësbeszéd kötet előzetes ismertetését, baráti találkozót tartottunk a Magyarok Házában. Ekkor részesült Bárczi-harang-díjban dr. Fehér Bence író-költő-műfordító és nyelvtudós, alapítványunk titkára.

 

4. Közhasznúsági jelëntés (2010)

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány
Adószám: 18237993-1-41         Honlapok: nyelvmuveles.hu és http://barczi.uw.hu

A 2010-es év legfőbb adatai

Számlánk nyitó összege: 475.404,- Ft, záró összege 413.238,- Ft volt.
Összes bevételünk 1.434.964,- Ft-ra rúgott. Ebből: az NKA-pályázat összege 1.300.000,-; kiadványaink forgalmazása 113.485,-; a szëmélyi jövedelëmadó 1%-ából történt fëlajánlás 20.022,-; kamat 1.457,- Ft.

Összes kiadásunk 1.496.921,- Ft volt. Ebből: Helyësbeszéd című kötet és CD-ROM költségei: 1.429.680,- könyvelés 31.250,-; postaköltség, nyomtatvány, irodaszër 16.791,-; bankköltség: 11.825,-; a nyelvmuveles.hu honlap tárhelyének lefoglalása: 7375,-.

A fëlajánlóknak köszönettel jelëzzük, hogy a szëmélyi jövedelëmadó 1%-ból átutalt 20.022,- Ft-ot teljes egészében a könyvelésre fordítottuk.

Kiadványunk:

Az év első öt hónapjában véglegësítëttük, majd kiadtuk a ,,Kiejtési minta, ajánlás mëgterëmtése” (Këppël Gyula írása, Bárczi Füzetëk XVI.: 36-37. o.) című írásunkban mëghirdetëtt (Këppël Gyula) kézikönyvet. A magyar köznyelvi kiejtést lëíró Helyësbeszéd kötet, illetve CD-ROM igën sok helyre eljutott, s remélhetőleg mind a gyakorlati beszédműveléshëz, mind a tudományos továbblépéshëz segítségët nyújt. Szívből jövő köszönetünket fejezzük ki a Nemzeti Kulturális Alapnak, hiszën 1,3 millió forintos támogatásuk tëtte lëhetővé az alkotást, valamint a mëgfelelő példányszámú mëgjelëntetést.

Rëndëzvényëk, ëgyéb

Buvári Márta alapító a 2010 novembërében Kossuth-szónokversënyën 3 diákot részesítëtt különdíjban.

Ugyancsak novembërben Nagyváradra vittünk kiadványainkból a magyar iskoláknak, különösen a környékbeli szórványiskoláknak.

Novembër 28-án a Katolikus Rádióban szerepëlt alapítványunk – a Helyesëbeszéd kötetët ismertették.

Ebben az évben elkezdtük tervezni új honlapunkat, a nyelvmuveles.hu-t.

Köszönetët mondunk minden szellemi és anyagi segítőnknek és munkatársainknak!

 

5. Közhasznúsági jelëntés (2011)

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány
Adószám: 18237993-1-41; honlapok: nyelvmuveles.hu és http://barczi.uw.hu

A 2011-es év legfőbb adatai

Számlánk nyitó összege: 413.238,- Ft, záró összege 408.301,- Ft volt.
Összes bevételünk 61.088,- Ft-ot tett ki. Ebből: kiadványaink forgalmazása 42.645,-; a szëmélyi jövedelëmadó 1%-ából történt fëlajánlás 17.186,-; kamat 1.257,- Ft.

Összes kiadásunk 45.025,- Ft volt. Ebből: könyvelés 31.250,-; a nyelvmuveles.hu honlap tárhelyének éves díja: 7375,-; bankköltség: 6.400,-.

Köszönettel jelëzzük a fëlajánlóknak, hogy a szëmélyi jövedelëmadóból 1%-ából befolyt 17.186,- Ft-ot teljes egészében a könyvelésre fordítottuk.

Új honlapunk létre hívása: nyelvmuveles.hu

Első honlapunk, a barczi.uw.hu 2002. decembër 26-án indult el, 2005. május 1-jén mëgújult, s napjainkig mintëgy 40 ezër látogató lépett rá föl. Értékës és szerteágazó szövegeivel továbbra is az olvasók rëndëlkëzésére áll.

A 2011-es az évnek a legnagyobb eseménye – és munkája – az új honlap elindítása volt. Az alapítványra jellemző áldozathozatallal, összefogással, így is mondhatnám: társadalmi munkával készült el a honlap. Arculata és belső fëlépítése, a kivitelëzés a Huszár Média Kft.-t, Mészáros Barna Györgyöt dicséri (pixelhuszar.hu).

A honlap Buvári Márta alapító ötlete, s a tartalmak előkészítését, a rovatok kialakítását legnagyobb részt szintén ő végezte el. Végül is nyárhó (július) 7-én töltöttük föl a Bárczi Alapítvány oldalra az Alapítványunkról és a Rövid köszöntő című szövegëket. Az alapítvány eddigi jelképe, Nagy Éva Ilona magyar hagyományból mëgalkotott énekës-beszélő madara szerepël a Kezdőlapon.

Az alapítvány ezzel a lépéssel kiterjesztëtte tëvékenységét. Jelën helyzetünkben a nyelvművelés egészére, illetve legfontosabb és sürgető beavatkozást igénylő területeire irányítjuk mëgőrző és mëgújító, jóváhagyó és javító munkánkat, hogy segíthessük az idő sodrában alakuló anyanyelvünk életét, fejlődését. Vezérfonalunk: Buvári Márta Nyelvművelés-elmélet. Értékelvű nyelvművelés című kis terjedelmű, de annál fontosabb kötete, valamint a nyelvmuveles.hu honlap Elveink oldalán található Nyelvművelési elveink című írása. Szívesen ëgyüttműködünk mindën jóakaratú, anyanyelvünket és népünket mëgbëcsülő szëméllyel és szervezettel, tanárokkal és diákokkal, a magyar nyelvért tënni akaró anyanyelvápolókkal éppen úgy, mint a hivatásos nyelvészekkel és nyelvművelőkkel.

Rëndëzvény

Buvári Márta alapító a 2011 novembërében Kossuth-szónokversënyën 3 diákot részesítëtt különdíjban.

Hálás köszönet mindën szellemi és anyagi segítőnknek, valamint odaadó munkatársainknak!

 

6. Közhasznúsági jelentés (2012)

 Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány           Adószám: 18237993-1-41        Honlap: nyelvmuveles.hu

A 2012-es év legfőbb adatai

Számlánk nyitó összege: 408.301,- Ft, záró összege 445.795,- Ft volt.

Összes bevételünk 51.663,- Ft-ra rúgott. Ebből: kiadványaink forgalmazása 22.800,-; a szëmélyi jövedelëmadó 1%-ából történt fëlajánlás 17.821,-; kamat 1.363,- Ft.

Összes kiadásunk 13.670,- Ft volt. Ebből: bankköltség: 6.177,-; a nyelvmuveles.hu honlap fënntartása 7.493,-Ft.

Köszönetët mondunk a szëmélyi jövedelëmadóból fëlajánlott 17.821,- Ft-ért mindën kedves fëlajánlónak! Az 1%-okat működésre fordítottuk és fordítjuk.

Rëndëzvényëk: 

– Buvári Márta előadott a januári Czuczor-Fogarasi Konferencián, részt vëtt Farkas Rozália anyanyelvi versënyén (áprilisban).

– Augusztusban nyelvészcsoporttal Széphalomra zarándokoltunk, mëgismerhettük a Magyar Nyelv Múzëumát (Otthonát). Észrevételeinket levélben közöltük a vezetővel.

–  Októbërben részt vëttünk a második Czuczor-Fogarasi Tanácskozáson.

– Buvári Márta és Mészáros András a novembër 9-10-i Kossuth-szónokversënyën 4 diákot részesítëtt különdíjban.

Szakmai munka:

A Bárczi Alapítvány 2012. fëbruár 24-i kezelőtestületi ülésén külön foglalkoztunk a nyelvmuveles.hu honlap fölfejlesztésével, átfogó átalakításával. Könnyen kezelhető, de színvonalas számítógépes mëgoldásokkal és hézagpótló nyelvművelő anyagokkal rukkoltunk elő. Írásbeli munkáink előkészítése is tovább folyt.

Hálás köszönet mindën szellemi és anyagi segítőnknek, valamint odaadó munkatársainknak!